half siblings paternal of Robia xx

Orestes xx / Touchstone xx
horse year
Orest xx
Orestes xx / Touchstone xx
1857