half siblings paternal of Madame Vestris xx

Comus xx / Hambletonian xx
horse year
Primrose xx
Comus xx / Cockfighter xx
1821
Matilda xx
Comus xx / Gohanna xx
1824
Comus Mare xx
Comus xx / Shuttle xx
1820
Comus Mare xx
Comus xx / Camillus xx
1821
Comus Mare xx 1816
Comus xx / Delpini xx
1816
Grey Momus xx
Comus xx / Cervantes xx
1835
Stute von Comus xx
Comus xx / Richmond xx
1837
Birdlime xx
Comus xx / ---
Grotesque
Comus xx / Raphael
1833
Stute von Comus xx
Comus xx / Camillus xx
1831