half siblings paternal of Nankin

Fra Diavolo xx / Plein d'Espoirs
horse year
Ismen
Fra Diavolo xx / Le Royal
1952
Laetine
Fra Diavolo xx / Trouville
Lupin
Fra Diavolo xx / Vas Y Donc
1955
Nicotine
Fra Diavolo xx / Avranchin
1957
Nykio
Fra Diavolo xx / Ideal Normand (FR)
1957
Quest France
Fra Diavolo xx / Plein d'Espoirs
1958
Odessa Z
Fra Diavolo xx / First Orange
1958
Pirouette
Fra Diavolo xx / ---
Franc Entrier xx
Fra Diavolo xx / Il à l'Oeil
1949
Kerrie
Fra Diavolo xx / ---
1954