half siblings paternal of Paragone xx

Touchstone xx / Tomboy xx
horse year
Adamas xx
Touchstone xx / Bay Middleton xx
1854
Soapstone xx
Touchstone xx / Glencoe xx
1860
King of Cymry xx
Touchstone xx / Merchant xx
1847
Italian xx
Touchstone xx / Velocipede xx
1847
Loadstone xx
Touchstone xx / Langar xx
1845
William Tell xx
Touchstone xx / Catton xx
1843
Typee xx
Touchstone xx / Plenipotentiary xx
1850
Lady Ann xx
Touchstone xx / Elis xx
1854
Electra xx
Touchstone xx / Lord Stafford xx
1855
Wamba xx
Touchstone xx / Recovery xx
1855