descendants of Robia xx

Orestes xx / Touchstone xx
horse year
Laura xx
Lambton xx / Orestes xx
1864