descendants of Claribel xx

Touchstone xx / Pantaloon xx
horse year
Robia xx
Orestes xx / Touchstone xx
1858