descendants of Saqlawiyah Jidraniyah

Bergi Ibn Ed Derri 1860 DB / ‐
horse year
Saklawi I RAS
Khalil Saqlawi Jidran RAS / Bergi Ibn Ed Derri 1860 DB
1886
Sabha el Zarka 1870 RAS
Khalil Saqlawi Jidran RAS / Bergi Ibn Ed Derri 1860 DB
1870