descendants of Balaika

Polifax / Celsius
horse year
Bijou X
Polargeist / Polifax
1987
Baschka
Polargeist / Polifax
1984
Bartholdy
Mahagoni / Polifax
1980