descendants of Old Ebony xx

Basto xx / Massey's Black Barb
horse year
Ebony xx
Flying Childers xx / Basto xx
1728