descendants of Simonetta xx

Saint Simon xx / Beadsman xx
horse year
Lady of Milan xx
Ravensvury xx / Saint Simon xx
1899