descendants of 67 Siglavy XV

‐ / ‐
horse year
279 Shagya VII
Shagya VII / ‐
1858